Riyadh, KSA

30/6/2018 - 3/7/2018

HSE Training Course 1

English

Riyadh, KSA

3/7/2018 - 10/7/2018

Consultancy Course 1

English

Riyadh, KSA

31/8/2018 - 1/9/2018

Consultancy Course 4

English

Riyadh, KSA

18/7/2018 - 28/7/2018

Technical Training Course1

English

Riyadh, KSA

8/10/2018 - 10/10/2018

Soft Skills Course 1

English

Riyadh, KSA